\ Family Court

ނިމިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ރިޕޯޓު

.ފައިލް ޑައުންލޯޑު ކޮށްލެއްވުމަށް ގަޟިއްޔާ ނަންބަރަށް ކްލިކްކޮށްލައްވާ
‎ގަޟިއްޔާ ނަންބަރ ތަފުސީލު ތާރީޚު
27 FmC 2016-HBD

މއ.މަޒަނީލޯ އެވެ ކިޔާގޯތި ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

14/04/2016
60 FmC 2016-VRS

ގ.ވަރަޕެލަސް އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ގެ ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

07/02/2016
84 FmC 2016-TRK

މ.ކުޑަވެޔޮމަތީގެ އަލްމަރުޙޫމް ޙުސައިން ޢަލީގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

31/03/2016
167 FmC 2016-HBD

ވ.ހުވަފެނީމަންޒިލް އެވެ ކިޔާގޯތީގެ ބައެއް ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

18/04/2016
211 FmC 2016-HBD

މއ.ބްލެކްހައުސް އެވެ ކިޔާގޯތި ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

19/04/2016
242 FmC 2016-TRK

މ.ރަވަންތިލަ އަލްމަރުޙޫމް ޙަސަން މުޙައްމަދު ގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

17/02/2016
348 FmC 2016-TRK

މއ.އޯޗާރޑް 1 އަލްމަރުޙޫމް ސަޢީދު ޖާބިރުގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

19/04/2016
377 FmC 2016-TRK

ހ.ހާޖަރާގެ އަލްމަރުޙޫމާ ޢާއިޝަތު ފަރީދާ ގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

30/03/2016
387 FmC 2016-VRS

މއ.ފަރުކަން ޢަބްދުއްސަމަދު އުޘްމާން ގެ ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

19/04/2016
131 FmC 2016-HBD

މ.ޔޫކަފިގެ އެވެ ކިޔާގޯތި ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ 

14/02/2016
405 FmC 2015-TRK

މއ.ވޭމުއިގެ އަލްމަރުޙޫމް ޙުސައިން މުޙައްމަދު ގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

30/08/2015
406 FmC 2015-TRK

މއ.ރިޗީނޯ އަލްމަރުޙޫމާ އަނީސާ މުޙައްމަދު ގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

30/08/2015
440 Fm-C 2015-TRK

ވ.މަންފާ އަލްމަރުޙޫމާ އާމިނަތު ޙަސަން ގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

28/10/2015
442 FmC 2015-TRK

ހ.ކުއްޅަވައްމާގެ އަލްމަރުޙޫމް ޙަސަން ޢަލީ ގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

01/10/2015
450 FmC 2015-TRK

މ.ހުޅަނގުގެ އަލްމަރްޙޫމް ފާރޫޤް އިސްމާޢީލް ގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

17/01/2016
451 FmC 2015-HBA

މ.ހެޕީކޯނާރ އެވެ ކިޔާ ގޯތީގެ ހިބަ އަނބުރާ އަތުލުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

11/10/2015
453 FmC 2015-TRK

މ.ނިވްހިލްމަން އަލްމަރްޙޫމް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

17/02/2016
462Fm-C 2015-TRK

މ.މެލޯޑިއަމް މަރްޔަމް ޢަލީގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

25/10/2015
487 FmC 2015-TRK

މއ.ނަސްރީނުވިލާ  އަލްމަރުޙޫމާ ނަސްރީނާ ޙުސައިން ގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

12/11/2015
489 FmC 2015-TRK

މއ.ފިއްލަދޫގެ އަލްމަރުޙޫމް ޙަސަން ޢަލީގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

14/09/2015
490 FmC 2015-TRK

މ.ސެވޯއީ ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަލީގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

30/08/2015
491FmC 2015-TRK

މއ.ގުރައިދޫގެ އަލްމަރުޙޫމާ ޖަމީލާ އަޙްމަދުގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

26/10/2015
502 FmC 2015-TRK

ހ.ނޫފިޔަ އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

03/12/2015
507 FmC 2015-VSD

 ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްއެދި ގ.ހުދުކޮކާ މުޙައްމަދު ޙަސަންފުޅު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

02/09/2015
513 FmC 2015-TRK

ގ.ޕޮމްޕިޔާ އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ވަޙީދުގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

13/01/2016
514 FmC 2015-TRK

ގ.ގުލްއަލާގެއާގެ އަލްމަރުޙޫމާ މަރްޔަމް ޢަލީގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

17/02/2016
515 FmC 2015-HBD

ގ.އޯޝަންސްޓާރއާގެ ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

21/10/2015
521 FmC 2015-TRK

ހ.ފެއަރލިން އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު މޫސާފުޅުގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

07/02/2016
523 FmC 2015-TRK

މ.ކުދެހިމާގެ ޢަބްދުﷲ ޔޫސުފްގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

08/09/2015
525 FmC 2015-HBD

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މ.މެކުނު އަޙްމަދު ރަޝާދު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

09/07/2015
534 FmC 2015-TRK

ވ.މަރިޔާޒްހައުސް އަލްމަރުޙޫމް ޢަލީ މުޙައްމަދު ގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

03/12/2015
548 FmC 2015-HBD

ހ.ޅޮހީގެ އެވެ ކިޔާ ގޯތި ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި  ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

11/10/2015
554 FmC 2015-HBD

މ.ވައްކަރު އެވެ ކިޔާ ގޯތި ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

27/10/2015
596 FmC 2015-TRK

މ.ސެރީން އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ފަރުހާދު ގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

04/10/2015
600 FmC 2015-HBD

ގ.ޒަމާނީމަންޒިލްއިން ޝަހީބާއަށްވާބައި ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

19/10/2015
611 FmC 2015-HBD

މއ.އަންޑަރޕޫލްއާގެ ކިޔާގޯތި ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

11/10/2015
617 FmC 2015-HBD

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހ.ޑްރޮޕް ޢަޒީޒާ މުޙައްމަދު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

31/08/2015
620 FmC 2015-HBD

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހ.މާރޒް އިބްރާހިމް ޝަމްޝާދު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

14/02/2016
695 FmC 2015-TRK

ހ.ފިޔާމާއާގެ އަލްމަރުޙޫމް ސަޢީދު މުޙައްމަދު ގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

11/02/2016
809 FmC 2015-HBD

ވ.އާއިޝާވިލާ ކިޔާގޯތި ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

12/10/2015
835 FmC 2015-HBD

މއ.ސީނުއާގެ އެވެ ކިޔާގޯތިން ބައެއް ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

03/12/2015
917 FmC 2015-VSD

ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްއެދި މއ.ބޭރުމަތި އިބްރާހީމް އަޙްމަދު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

30/11/2015
973 Fm-C 2015-HBD

ގ.ފެނެލް އެވެ ކިޔާ ގޯތީގެ 06 ފަންގިފިލާގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

29/10/2015
999 FmC 2015-VSD

ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްއެދި ގ.ހަތްތަރި މުޙައްމަދު މަނިކު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

01/10/2015
1005 FmC 2015 TRK

ވ.ބްލޫޕޭޖު އަލްމަރުޙޫމާ ފާތިމަތު މުނީރާގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

22/02/2016
1070 FmC 2015-TRK

ހ.ކުއްޅަވައްގަސްދޮށުގެ އަލްމަރުޙޫމާ އާމިނަތު ޙުސައިންގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

14/04/2016
1106 FmC 2015-HBD

މ.އައިރިސް ކިޔާ ގޯތި ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

02/08/2015
1134 FmC 2015-TRK

ގ.އޮލިވަރގްރީން އަލްމަރުޙޫމާ ޚަދީޖާ އާދަމް ގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

20/04/2016
1190 FmC 2015-VSB

ވަޞިއްޔަތް ބާޠިލްކުރުމަށްއެދި މއ.ބްލެކްހައުސް ކަމަނަ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

03/09/2015
1210 FmC 2015-TRK

މއ.ބިންމަތީގެ އަލްމަރުޙޫމާ އާމިނަތުފުޅުގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

14/04/2016
1239 FmC 2015-TRK

ހ.ކަރޯގެއާގެ އަލްމަރުޙޫމާ ޒުބައިދާ އިބްރާހީމްގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

17/01/2016
1270 FmC 2015-HBD

މއ.ހުދުލިލީ އެވެ ކިޔާގޯތިން ލިބިފައިވާ ބައި ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

29/11/2015
1285 FmC 2015-TRK

ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 06-3-7 އަލީ ނިޒާރުގެ ތަރިކައިގެ މައްސަލަ

16/06/2015
1362 FmC 2015-VST

ވަޞިއްޔަތް ތަންފީޛުކުރުމަށްއެދި މ.މުލައްމާގެ މުޙައްމަދު ޚަލީމް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

13/01/2016
1395 FmC 2015-TRK

މ.ލޮނުގެ އަލްމަރުޙޫމް ތުއްތުމަނިކުގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

27/10/2015
1429 FmC 2015-TRK

ހ.ހުދުވިލާގެ އަލްމަރުޙޫމާ ސަކީނާ އަޙްމަދު ގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

22/02/2016
1445 FmC 2015-TRK

މއ.ސަލްވީނިޔާ އަލްމަރުޙޫމް މޫސާ ޢަލީގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

07/02/2016
1495 FmC 2015-HBD

މއ.އުނިމާހިޔާ ކިޔާ ގޯތި ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

15/10/2015
1525 FmC 2015-TRK

މ.ކުރެވި އަލްމަރުޙޫމް ޞުލްޙަތު ޢަބްދުﷲ ގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

30/03/2016
1546 FmC 2015-HBD

މ.ބަގީޗާކުރި ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

29/10/2015
1563 FmC 2015-VRS

ގ.މާވާގެ މަރްޔަމް ސަޢީދު ޙުސައިންގެ ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

13/04/2016
1606 FmC 2015-VRS

ހ.ވެހެލި އަލްމަރުޙޫމް މޫސާ އާދަމް ގެ ވާރިޘުން ޘާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

21/10/2015
1641 FmC 2015-VSD

ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްއެދި މއ.ސަމިޓް އިބްރާހީމް މަނިކު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

05/11/2015
1663 FmC 2015-TRK

މ.ޢާއިޝަތުމަންޒިލް އަލްމަރުޙޫމް އިބްރާހީމް އަޙްމަދުފުޅު ގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

15/02/2016
1664 FmC 2015-TRK

މ.ފުޅަފި އަލްމަރުޙޫމާ ރުޤިއްޔާގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

15/02/2016
1694 FmC 2015-HBD

ހ.އަދޫ ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

29/11/2015
1705 FmC 2015-HBD

މއ.ރިމްޙާ އެވެ ކިޔާ ގޯތިން ބައެއް ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

11/01/2016
1772 Fm C 2015-TRK

ދަފްތަރު ނަންބަރު 4755 އަލްމަރުޙޫމް ޔޫސުފް ޤާސިމްގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

06/10/2015
1795 FmC 2015-TRK

މ.ގޯލްޑަންލައިޓް އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު ޝަރުމީލް ގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

10/02/2016
1857 FmC 2015-TRK

މ.އެމޭޒަން އަލްމަރުޙޫމް އާދަމް ޙުސައިންފުޅުގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

24/02/2015
1870 FmC 2015-TRK

ގ.މައިނާގެ އަލްމަރުޙޫމް އިބްރާހީމް ރަޝީދުގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

23/11/2015
1898 FmC 2015-HBD

މ.މެކުނު ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

30/11/2015
1922 FmC 2015-TRK

ހ.ބުރަކިގެ އަލްމަރުޙޫމް ޢަލީ ޝާކިރުގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

25/02/2015
1924 FmC 2015-HBD

ހ.ޑައިމަންޑްވިލާ ކިޔާގޯތި ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

06/10/2015
2008 FmC 2015-VST

ވަޞިއްޔަތް ތަންފީޛުކުރުމަށްއެދި ގ.ރަވި ފާތިމަތު ސަޢީދާ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

31/01/2016
2066 FmC 2015-TRK

ގ.މަސްއޮޑިގެ އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު ޚަލީލްގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

07/03/2016
2248 FmC 2015-HBD

މއ.ސިސިލްފަރު އެވެ ކިޔާގޯތި ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

17/03/2016
2282 FmC 2015-HBD

މ.ސިސިލްއެމްޕޯރިއަމް އެވެ ކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތި ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ  މައްސަލަ

17/03/2016
2285 FmC 2015-HBD

މ.އިރޯސް ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

30/11/2015
2382 FmC 2015-TRK

ހ.ޑައިމަންޑްވިލާ އަލްމަރުޙޫމް  ޢަލީ ޚާލިދުގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

11/02/2016
2448 FmC 2015-VSD

ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްއެދި މ.އަދާރަސަމްގެ ޤަމަރުއްނިސާ ޙުސައިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

24/02/2016
1297 FmC 2015-HBD

ހ.ވައިފިނި އެވެ ކިޔާގޯތި ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

26/10/2015
1309 FmC 2015-TRK

ހ.ދަކަދާމާގެ ނާހިދާ ޖަޢުފަރުގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

05/10/2015
50 FmC 2016-HBD

ގ.ވިންޓަރރޫމް އެވެ ކިޔާ ގޯތި ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

09/05/2016
55 FmC 2016-TRK

މ.ވިލާދަށުގެ އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

30/06/2016
168 FmC 2016-TRK

މ.ޒެފްލިން އަލްމަރްޙޫމާ އާމިނަތު ޢަލިދީދީގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

04/05/2016
172 FmC 2016-TRK

މ.ވައްކަރު އަލްމަރްޙޫމް މަޙްމޫދު ޢަބްދުﷲ ގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

02/08/2016
174 FmC 2016-TRK

ހ.ފެންތިލަގެ އަލްމަރުޙޫމާ ޒަރީނާ އާދަމް ގެ ތަރިކަ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތްނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު

25/07/2016
259 FmC 2016-HBD

ހ.ކިނބިމާގެ އެވެ ކިޔާ ގޯތީގެ ބައެއް ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

02/06/2016
285 FmC 2016-HBD

މ.ވިންޑްސްކްރީން އެވެ ކިޔާ ގޯތިން ޒުހައިރާ އިބްރާހިމްއަށް ވާބައި ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

23/06/2016
292 FmC 2016-HBD

މ.ވޭވިންގލައިޓް އެވެ ކިޔާ ގޯތިން އާމިނަތު އާދަމްއަށްވާ ބައި ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

19/06/2016
321 FmC 2016-TRK

މ.ނަޔާ އަލްމަރްޙޫމާ ޒުހުރާ ވަޙީދުގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

12/06/2016
341 FmC 2016 -TRK

ގ.ވަރަޕެލަސް އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

09/08/2016
400 FmC 2016-TRK

މއ.މަލަންގެ އަލްމަރްޙޫމާ ޝަރީފާ މުޙައްމަދު ގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

22/06/2016
427 FmC 2016-HBD

ގ.ހަތްތަރި އެވެ ކިޔާ ގޯތީގެ ބައެއް  ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

04/08/2016
449 FmC 2016-TRK

ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 06-3-7 އަލީ ނިޒާރުގެ ތަރިކައިގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތްނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

22/06/2016
474 FmC 2015-VRS

ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި މއ.ޗަންޕާމާގެ ނިޔާޒް އަޙްމަދު ހުށަހަޅާފއިވާ މައްސަލަ

17/03/2015
488 FmC 2015-TRK

މާލެހިޔާ 1-01-14 އަލްމަރްޙޫމް މުޙައްމަދު އުޘްމާންގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

10/08/2016
501 FmC 2015-TRK

މއ.ގެމެންދޫގެ އަލްމަރްޙޫމް އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު ގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

18/02/2016
503 Fm-C 2015-TRK

ހ.ޅޮސްމާގެ އަލްމަރްޙޫމާ ނޫރައްނަހާރު ގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

22/04/2016
517 FmC 2015-HBD

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހ.ބިންމާގެ އަޙްމަދު މަނިކު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

26/08/2015
531 FmC 2015-HBD

ހ.ޝީޝާދޯދި ކިޔާގޯތި ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

22/07/2015
540 FmC 2016-TRK

ހ.ފެއަރލިން އަލްމަރުޙޫމާ މަރްޔަމް ޢަލީގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

09/08/2016
550 FmC 2015-TRK

މ.ނެލިވަރު އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު ޖަލީލުގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

23/06/2016
558 FmC 2016-TRK

ހ.މިލްކުބުޝް އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން މުޙައްމަދުގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

23/06/2016
578 FmC 2016-TRK

މއ. ރުތު އަލްމަރުޙޫމާ ރިސާމާ މުޙައްމަދުގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

21/06/2016
592 FmC 2015-HBD

މ.ޖީޒާގެ އުތުރު 1000އަކަފޫޓުގެ ތެރެއިން 500 އަކަފޫޓު ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

19/05/2015
601 FmC 2015-HBD

ހ.ޑައިމަންޑުވިލާ ގޯތީގެ ބައެއް ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

09/06/2015
601 FmC 2016-VSB

ވަޞިއްޔަތް ބާޠިލްކުރުމަށްއެދި މ.އަލިވާގެ އިލްޔާސް އިބްރާހިމް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

05/05/2016
611 FmC 2016-HBD

މ.ފުނަރު އެވެ ކިޔާގޯތީގެ ބައެއް ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

16/06/2016
623 FmC 2015-TRK

މ.ފްރެންޑްޝިޕް އަލްމަރުޙޫމާ މަރްޔަމް މަނިކެގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

24/01/2016
626 FmC 2016-HBD

މ.ރިޒާމަންދުވާދީ ހިބައިންދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

09/08/2016
638 FmC 2015-HBD

މއ.ޕެލަސް އެވެ ކިޔާ ގޯތި ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

20/07/2015
701 FmC 2016-HBD

މ.ފެންފިޔާޒް އެވެ ކިޔާ ގޯތިން މުޙައްމަދު ޒާޙިރު ނަޞީރުއަށް ލިބިފައިވާ ބައި ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

24/08/2016
706 FmC 2016-HBD

ހ.ލަވްސައިޑް އެވެ ކިޔާގޯތި ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

24/08/2016
707 FmC 2016-HBD

މ.ކުޑަތިލަގެ ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

24/07/2016
729 FmC 2016-VRS

މ.ޕާމްކޯޓު އަލްމަރުހޫމް ޢަލީ އުމަރު މަނިކުގެ ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

30/05/2016
777 FmC 2015-TRK

މ.ސަމަރޕްލޭސް އަލްމަރުޙޫމާ ޒުލައިޚާ މުޙައްމަދު ދީދީގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

31/03/2016
821 FmC 2015-TRK

މއ.ވިލާރޮދި އަލްމަރުޙޫމްނޫޙު ޙުސައިން ގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

25/08/2015
896 FmC 2015-VSD

ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްއެދި އާމިނަތު އާޞިފާ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

03/06/2015
983 FmC 2016-VRS

މއ.މަލަމަތި އަމީނާ އަޙްމަދުގެ ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

07/08/2016
1186 FmC 2016-TRK

މއ.ނެވަރކޯން އަލްމަރްޙޫމް ޢަލީ ޝަކޫރުގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

03/08/2016
1275 FmC 2016-VRS

މ.ބިންއުނިމާގެ ޢަބްދުﷲ އަމީން ގެ ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

11/08/2016
1824 FmC 2015-TRK

ގ.ހުދުހިރި އަލްމަރުޙޫމާ އާއިޝަތު މުޝްރިފާގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

13/06/2016
2000 FmC 2015-TRK

މއ.ޝަރުމީލާމަންޒިލް އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު ޢަބްދުއްރަޙްމާންގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

16/06/2016
2460 FmC 2015-TRK

ގ.މިޑްލައިން އަލްމަރުޙޫމާ އަމީނާ އިބްރާހިމް ގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

15/03/2016
582 Fm C 2016-VSB

ވަޞިއްޔަތް ބާޠިލްކުރުމަށްއެދި މ.މުލި  ޙަސަން ޢަލީ މަނިކު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

02/06/2016
584 Fm C 2016-TRK

މއ.ސަތާވަރީއާގެ އަލްމަރުޙޫމާ ޝާހީން މުޙައްމަދުގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

19/06/2016
658 Fm C 2016-TRK

ހ.ކޯލީފްލާވަރ އަލްމަރުޙޫމް ޙުސައިން ނާޡިމް ގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

30/06/2016
787 Fm C 2016-HBD

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހ.އޮއިސްޓަރ މުޙައްމަދު ރަފީޢު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

02/08/2016
789 Fm C 2016-TRK

ހ.ސައުތުއެންޑް އަލްމަރުޙޫމާ ފަހީމާ އިބްރާހީމް ގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

04/08/2016
798 Fm C 2016-TRK

މ.ނީލޯފަރުވެލީ އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުލްޙާދީ މުޙައްމަދުގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

23/06/2016
804 Fm C 2016-HBD

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މ.ސަލްވާ ޝާމާ ޚަލީލް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

21/06/2016
829 Fm C 2016-TRK

މ.ކުޅިދޮށުގެ އަލްމަރުޙޫމާ ހައްތީއާމިނަތު މަނިކެ ގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

04/09/2016
938 Fm C 2016-HBD

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މ.މާފަންނުއާގެ ފާތިމަތު ފަރީދު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

06/09/2016
970 Fm C 2016-TRK

 މއ.ވަގާރު އަލްމަރުޙޫމް ސަޢީދު މުޙައްމަދުގެ ތަރިކަ މައްސަލަ 

25/08/2016
1021 Fm C 2016-VSD

ވަޞިއްޔަތުންދިނުމަށްއެދި  މއ.ގުމްރީހިޔާ އަމްސޫދާ މުޙައްމަދު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

14/08/2016
1173 Fm C 2016-VRS

ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ގ.އަލިކުރާގެ މުޙައްމަދު ނަޢީމް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

11/08/2016
1289 Fm C 2015-TRK

މއ.ރަންވިލު  އަލްމަރުޙޫމް އިބްރާހިމް ޢަލީގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

12/05/2016
1467 Fm C 2015-HBD

މ.ސަދަންބީޗް އެވެ ކިޔާގޯތިން ބައެއް ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

24/05/2016
1967 Fm C 2015-TRK

ގ،ނީމް އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އަލީފުޅުގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

02/08/2016
2293 Fm C 2015-TRK

ހ.އެމެނިޓީ އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުﷲ ވަޙީދުގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

23/06/2016
2426 Fm C 2015-VST

ވަޞިއްޔަތް ތަންފީޛުކުރުމަށްއެދި ހ.ފެއަރލިން އާމިނަތު ލީނާ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

02/06/2016
2514 Fm C 2015-TRK

މއ.ލުބޯގެ އަލްމަރުޙޫމާ ރާމިޒާ އާދަމް ގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

23/06/2016
2523 Fm C 2015-TRK

މއ.ސެންޓްރަލް އަލްމަރުޙޫމް އިބްރާހިމް ސައީދު ގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

23/06/2016
2639 Fm C 2015-TRK

މ.ގުލްކޯޒުގެ އަލްމަރުޙޫމާ ޙައްވާ އާދަމްގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

26/04/2016
2663 Fm C 2015-HBD

މއ.ރިދަލިއިން ސަކީނާ އަލީއަށް ލިބިފައިވާ ބައި ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

21/06/2016
2668 Fm C 2015-TRK

ގ.ސެންޓްގެއާގެ އަލްމަރުޙޫމް ޢަލީމަނިކު ގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

07/08/2016
536 FmC 2015-TRK

ހ.ފެންތިލަގެ އަލްމަރުޙޫމާ ޒަރީނާ އާދަމް ގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

16/11/2015
744 FmC 2016-HBD

ހ.ބަނޑޮސްގެ އެވެ ކިޔާގޯތި ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

10/05/2016
884 FmC 2016-HBD

މ.ޔާސިމީންއެވެ ކިޔާގޯތިން ބައެއް ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މ.ޔާސިމީން ޙައްވާ އިބްރާހިމް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

02/08/2016
1096 FmC 2016-HBD

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މއ.ޗަބޭލީމާގެ ޙާމިދު ނަޝީދު މުޙައްމަދު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

27/06/2016
1137 FmC 2016-HBD

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ގ.ކަސްތޫރިގެ ޖަޢުފަރު ޢަލީ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

07/09/2016
1211 FmC 2016-HBD

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ އަލްޓްރާވައިލެޓް  ޝަރީފާ އަޙްމަދު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

07/08/2016
1851 FmC 2016-HBD

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ގ.މަސްއޮޑިގެ މުނީރާ ސައްޔިދު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

30/08/2016
2662 FmC 2015-HBD

ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި މ.ވިޖަން ޖަމީލާ މުޙައްމަދު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

19/07/2016
07 FmC 2016-TRK

މ.ސަންރީފް އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުﷲ ޝިހާމް ގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

02/08/2016
234 FmC 2016-VSD

ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްއެދި ގ.ފެންފިނި މުޙައްމަދު ނަޞީރު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

24/07/2016
426 FmC 2016-TRK

ހ.ސެނާ އަލްމަރުޙޫމް އަބޫބަކުރު އަޙްމަދުގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

01/09/2016
444 FmC 2015-TRK

މ.ފެހިވިނަ އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު އަބްދުﷲ ގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

29/08/2016
469 FmC 2015-HBD

މ.ސިލްވަރޑޭލް އެވެ ކިޔާގޯތި ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

12/07/2015
504 FmC 2015-HBD

ހ.ކެލާމާގެ އެވެ ކިޔާގޯތިން ލިބިފައިވާ ބައި ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި

21/06/2016
519 FmC 2015-TRK

މއ.ދިއްގާގަސްދޮށުގެ އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު އިސްމާޢިލްގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

02/12/2015
557 FmC 2015-TRK

ގ.ރަވި އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޙަސަން ގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

05/05/2015
593 FmC 2015-HBD

މއ.އުނިމާހިޔާ ކިޔާ ގޯތި ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

12/01/2015
605 FmC 2015-HBD

ހ.ދުނި އެވެ ކިޔާގޯތީގެ 2/3 ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

24/05/2015
621 FmC 2015-TRK

ހ.އިރުދަށުގެ އަލްމަރްޙޫމް އިބްރާހިމް ރަޝީދު ގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

06/05/2015
628 FmC 2016-TRK

މ.ލާލްޕޫލްގެއާގެ އަލްމަރްޙޫމް އިބްރާހިމް ރަޝީދުގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

05/07/2016
681 FmC 2016-HBD

މ.ފެންފިޔާޒުއާގެ ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

24/08/2016
689 FmC 2015-TRK

ވ.ޝުކުރަން އަލްމަރްޙޫމް އަޙްމަދު ނަސީމް ގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

18/05/2015
703 FmC 2015-HBD

މއ.ރަބީޢުގެ އެވެ ކިޔާގޯތީގެ ބައެއް ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

28/05/2015
710 FmC 2016-HBD

ވ.ފަތްމުތީއެވެ ކިޔާގޯތީގެ 1/2 ބައި ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

04/10/2016
897 FmC 2016-VST

ވަޞިއްޔަތް ތަންފީޛުކުރުމަށްއެދި މއ.އޯޗާރޑް 2 އަޙްމަދު ޢަބްދުއްރައްޒާޤް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

25/08/2016
947 FmC 2016-HBD

މ.ޖީޒާގެ އުތުރު އެވެ ކިޔާ ގޯތީގައިވާ 500 އަކަފޫޓު ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

20/10/2016
1990 FmC 2015-TRK

ގ.ބްރައިޓްސްޓާރ އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޝަހީމްގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

01/09/2016
21 test 12/04/2016
300 meet the spartan

sdfsdfsdaf

05/12/2016
513 FmC 2015-VRS

ރ.ކަނދޮޅުދޫ އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު ވަޙީދުގެ ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ގ.ވަށްފުށި މުޙައްމަދު އާތިފް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

26/03/2017
06 FmC 2016 VSD

ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްއެދި ހ.ވިންޓަރގްރީން ޢަލީ މަނިކު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

01/09/2016
07 Fm-C 2016 TRK

މ.ސަންރީފް އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުﷲ ޝިހާމް ގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

02/08/2016
36 FmC 2017 VRS

މއ.އުޑުވިލާގެ އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު އާރިފްގެ  ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ދަފްތަރު ނަންބަރު 2003 އިސްމާޢީލް އިމްރާން އަޙްމަދު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

02/02/2017
50 FmC 2016 HBD

ގ.ވިންޓަރރޫމް އެވެ ކިޔާގޯތި ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

09/05/2016
55 FmC 2016 TRK

މ.ވިލާދަށުގެ އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

30/06/2016
55 FmC 2017 HBD

ގ.ނޫވިނައިން ލިބިފައިވާ ބައި ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހދ.ހަނިމާދޫ މޫންލައިޓް ހަސީނާ ޤާސިމް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

23/02/2017
63 FmC 2017 HBD

މ.ހާގިރި އެވެ ކިޔާގޯތި ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

26/02/2017
81 FmC 2017 VSD

ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްއެދި މއ.އުނިމާހިޔާ ޢަބްދުﷲ މުފީދު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

08/02/2017
99 Fm-C 2016 TRK

ގ.އޯލްޕެރިސް އަލްމަރުޙޫމާ އާމިނަތު ޒުހާގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

26/01/2017
167 Fm-C 2016 HBD

ވ.ހިވަފެނީމަންޒިލް އެވެ ކިޔާގޯތި ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

18/04/2016
168 FmC 2016 TRK

މ.ޒެފްލިން އަލްމަރުޙޫމާ އާމިނަތު ޢަލީދީދީގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

04/05/2016
255 FmC 2017 TRK

ހ.މަދަރާގެ އަލްމަރުޙޫމާ ޢާއިޝަތު އުމަރުމަނިކުގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

19/02/2017
460 FmC 2015 (1642 C

މ.އޯކިޑްވިލާ އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު އިސްހާޤުގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

09/04/2017
576 FmC 2016 TRK

މ.ސަރުސޫނުގެ އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްދީދީގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

26/01/2017
675 FmC 2016 TRK

ގ.ޗާނދަނީމާގެ އަލްމަރުޙޫމް ރަޝީދާ ޤާސިމްގެ ތަރިކަ މައްސަލަ

18/01/2017
700 FmC 2016 HBD

މ.މެރީގޯލްޑް އެވެ ކިޔާގޯތި ހިބައިން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

12/02/2017